Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby - Sekretariat: (+45) 43262365 - Regnskabsadministration Klubadministration

Udskriv

Nye bestemmelser for afmærkning af vindmøller

Til medlemsorganisationerne,

Følgende er i dag at læse på www.kda.dk.

 

21. december 2012

 Følgende information er modtaget fra Trafikstyrelsen 20. december 2012.

 

Til orientering skal det nævnet at KDA's miljøudvalg har deltaget og været repræsenteret i de nævnte workshops og har bidraget til arbejdet med viden og synspunkter for KDA's medlemmer og det er vort håb, at den foreslåede bestemmelse opfylder forventningerne til en sådan.

Som resultat af arbejdet i en tværministeriel arbejdsgruppe, med inddragelse af relevante interessenter på workshops, har Trafikstyrelsen udarbejdet særlige regler for luftfartsafmærkning af vindmøller ved udkast til BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller (vedhæftet i link). Baggrunden for udkastet er, at der vurderes at være behov for enkle og overskuelige regler for vindmøller under 150 meter, hvorefter der som hovedregel ikke skal være krav om lysafmærkning, med mindre møllerne befinder sig på kritiske lokaliteter.

Vindøller på 100-150 meter skal dog generelt have fast rødt natlys på vindmøllens øverste faste punkt (nacellen) af hensyn til Forsvarets beredskabsflyvninger.

Baggrunden er endvidere, at der vurderes at være behov for individuelle løsninger for vindmøller over 150 meter med generel accept af bred forsøgsvirksomhed. Disse løsninger skal baseres på konkrete risikovurderinger.

Det følger af udkastet, at der er udarbejdet en vejledning for afmærkning af vindmøller over 150 meter. Vejledningen er endnu ikke færdig. Den er under udarbejdelse og vil være færdig ved de nye reglers ikrafttrædelse. Projekter, der følger vejledningen, vil i udgangspunktet kunne forventes at blive godkendt.

De nye regler foreslås udgivet i BL 3-11, og de eksisterende regler om afmærkning af vindmøller i BL 3-10 foreslås samtidig ophævet.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at de nye regler vil medføre administrative og økonomiske lettelser. Således forventes det, at ansøgingsprocessen for hovedparten af møllerne (under 150 meter) vil kunne forkortes markant. Endvidere vil de enklere krav også resultere i økonomiske lettelser for vindenergisektoren.

Eventuelle kommentarer bedes indsendt til Trafikstyrelsen senest den 15. februar 2013.

Det forventes, at de nye regler kan træde i kraft ultimo marts 2013.


Hele udkastet kan læses her.

 

Bemærk at sekretariatet holde lukket fra 22. december til 2. januar 2012.


God Jul og Godt Nytår.

 

Med venlig hilsen

Anders Madsen

Udskriv

Indkaldelse til Chefinstruktørseminar

Til alle Chefinstruktører i DHPU

 

Allerød, 14. december 2012

 

 

Kære Chefinstruktør!

Alle chefinstruktører i DHPU samt én ekstra instruktør fra hver klub inviteres hermed til det annoncerede chefinstruktørseminar som afholdes Ledernes Konferencecenter, Ruggårdsvej

590, 5210 Odense NV:

 

rdag den 26. januar til søndag den 27. januar 2013

 

med følgende program:

 

rdag

 

11.45-12.00 Ankomst

12.00-12.30 Fælles frokost

12.30-14.30 Seminar 1. del

14.30-15.00 Pause, eftermiddagskaffe samt indtjekning relser

15.00-18.00 Seminar 2. del

19.00-? Middag og socialt samvær/vidensdeling

 

Søndag

 

08.00-09.00 Morgenmad

09.00-12.00 Seminar 3. del

12.00-12.45 Frokost

12.45-15.00 Seminar 4. del

15.00 Seminar afsluttes, afsked

 

Endeligt program for dagene følger senere tidspunkt. Hovedbestanddelen bliver planlægning og tilrettelæggelse af instruktørseminar, så der fremover ligger en klar, fast plan samt program for kommende instruktørseminarer. Her er brug for både erfarne rotter og nynkere.

DHPU´s bestyrelse vil være til stede rdag og søndag, da vi holder bestyrelsesmøde og endeligt budgetmøde samme sted.

Bindende tilmelding er nødvendig, senest den 12. januar 2013 til am@kd>a.dk. Tilmeldinger efter den 12. januar kan ikke garanteres deltagelse p. g. a. reservation og/eller afbestilling af relser.

Deltagelse i seminaret er gratis. Transport og drikkevarer, udover det som er inkluderet i arrangementet, er for egen regning.

Med venlig hilsen, og vel mødt,

Jens Voetmann

Formand og fungerende uddannelseschef

Dansk Hanggliding og Paragliding Union

 

Udskriv

ANGÅENDE KONTINGENTOPKRÆVNING 2013

Fra årsskiftet ændres betalingen til DHPU fra at hedde betaling for ratingkort, til at hedde hvad det i virkeligheden er, nemlig kontingentbetaling. Kontingentet til DHPU udgør uændret kr. 450,- per stammedlem per år.

 

For at være i stand til at sende klubberne de korrekte opkrævninger, så bør alle klubber gennemgå deres medlemslister og tilsikre, at det kun er reelle stammedlemmer der står på DHPU’s medlemsliste. Med reelle stammedlemmer forstås:

-aktive stammedlemmer, der ønsker at kunne få udstedt ratingkort via klubben og DHPU

-elever, som skal have udstedt pilot-ID via klubben og DHPU

-ikke aktive medlemmer, som ønsker at være medlem i DHPU og dermed få informationer, nyheder og invitationer til arrangementer etc. fra DHPU

                    

Det er klubbernes administratorer, der står for ajourføringen af stammedlemmer på medlemslisten.

Ca. den 21. december fremsendes opkrævning til alle klubber, på kontingent for de stammedlemmer der står i systemet. Opkrævningen skal betales senest den 4. januar 2013 – altså 14 dage efter.

Når klubben har betalt for stammedlemmerne kan der udstedes ratingkort til stammedlemmerne på normal vis. Til gengæld vil der ikke efterfølgende komme en opkrævning på de fornyede ratingkort for 2013. Ratingkort for året er indbefattet i de ydelser DHPU leverer til kontingentbetalende medlemmer. Dog betales der kr. 150,- for yderligere udstedelser, udover fornyelsen (eksempelvis bortkomst eller opgradering). Men altså ikke for den årlige fornyelse, som alle medlemmer lovpligtigt skal have, for at flyve lovligt.

Har klubben ikke betalt medlemmernes kontingent til DHPU udstedes der ikke ratingkort.

 

FORSIKRING

 

Som de fleste vel allerede er klar over, så er det et lovkrav, at man udover gyldigt ratingkort også har en gyldig ansvarsforsikring for at måtte flyve hang- eller paraglider i Danmark. Dette fremgår af SafePro-håndbogen på side 97, gruppe 327:  ”Flyvebeviser udstedt af DHPU er kun gyldige med gyldigt medlemskab i DHPU og med tilknyttet ansvarsforsikring. Enten gennem DHPU’s fælles forsikringsordning eller individuelt tegnet.”

Ansvarsforsikringen koster kr. 600,- for 2013. Forsikringen skal være betalt inden ratingkort fremsendes til klubben. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for indbetaling af forsikringen. Retningslinjerne og hvordan man betaler for forsikringen fremgår af hjemmesiden under Forsikring. Såfremt man har en egen forsikring skal dette oplyses med policenummer etc.

 

Vi håber naturligvis på klubbernes og medlemmernes forståelse for disse nødvendige ændringer, som skal tilsikre at medlemmer ikke kommer i klemme rent juridisk ved f.eks. at flyve uden en gyldig rating eller forsikring.

 

KLUBMEDLEMSTAL OG INDBERETNING TIL DIF

 

Det er stadig i DHPU´s og medlemmernes interesse at bevare så stort et antal klubmedlemmer som muligt. De statslige støttemidler vi modtager, forvaltet af DIF, fordeles efter en fordelingsnøgle, hvori medlemsantal er en udslagsgivende parameter. Vi skal derfor indtrængende anmode klubberne om at indberette deres samlede medlemstal, altså samtlige klubkontingentbetalende medlemmer, til DIF, efter DIF´s nye indberetnings system:

www.medlemstal.dk

 

Hvis en klub hidtil har haft sin interne klubmedlemsregistrering udelukkende på DHPU´s admin-system, bør den ved første lejlighed trække en kopi ud, da admin-systemet nu fremover vil blive tilpasset og ajourført til kun at indeholde DHPU medlemmer.

 

Spørgsmål til det ovenstående kan besvares i sekretariatet på telefon 46 14 15 01.

 

Hermed ønsker vi alle medlemmer en rigtig God Jul og et Godt Nytår.

 

Bestyrelsen

DHPU

Udskriv

Ny hjemmeside

DHPU har skabt et nyt, interaktivt hjem på nettet. Vores håb er at vore mange venner og medlemmer vil tage godt imod dette nye tilbud, og deltage aktivt i debatten her inde.

Så snart du har oprettet dig som bruger (og ja, det kræver et medlemsnummer til DHPU) kan du begynde at være med!

 

Udskriv

Lempelse af luftrumsregler i Danmark

Roskilde 3. november 2012

Trafikstyrelsen
lemper forbud mod
overflyvning af
bebyggede områder

Trafikstyrelsen har netop udsendt AIC B 37/12, som lemper
reglerne for overflyvning af bebyggede områder med
ultralette fly samt dragefly og gyrokoptere.

Dette under visse betingelse, som fremgår i detaljer af AIC’en.

AIC’en kan læses her:
”AIC B 37/12. Generel dispensation fra forbud mod overflyvning af tæt bebyggede
områder med visse luftfartøjer.

Trafikstyrelsen har besluttet at lempe forbuddet mod overflyvning af tæt bebyggede
områder med:

1. UL-luftfartøjer som er reguleret under BL 9-6 om ultralette flyvemaskiner
2. UL-Gyroplaner som er reguleret under BL 9-12 bestemmelser om ultralette gyroplaner
3. Dragefly og glideskærme som er reguleret under BL 9-5 bestemmelser om dragefly og glideskærme.
4. Luftfartøjer med en godkendt maksimal startvægt som ikke overstiger 1500 kg og jf.
BL 1-12 pkt. 5.4.2.1. litra c. og pkt. 6.3.2.2 litra c

således at flyvning med disse luftfartøjer kan ske efter bestemmelserne om lufttrafikregler BL 7-1
pkt. 5.5. omhandlende minimumsflyvehøjder.
Lempelsen omfatter Annex II luftfartøjer som skal være i besiddelse af gyldig national flyvetilladelse,
støjcertifikat og med en godkendt startvægt som ikke overstiger 1500 kg.
Denne lempelse er ikke gældende for luftfartøjer hvor flyvningens formål er:
- Eksperimentale test med fly (inklusive luftfartøjer hvor motorer som i test øjemed er installeret på
luftfartøjet) og udstyr der medføres eller er installeret på eller i luftfartøjet.
- Prøveflyvning i forbindelse med udstedelse af en godkendelse eller en flyvetilladelse.

Det skal dog altid tilsikres at flyvning over tæt bebygget områder, sommerhusområder, beboede
campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, skal ske i en flyvehøjde
af mindst 300 meter (1000 ft) over den højeste hindring indenfor en radius af 600 meter fra luftfartøjet,
således at luftfartøjet i tilfælde af en nødsituation er i en tilstrækkelig glidehøjde der muliggør landing
udenfor nævnte områder.

NOTE: Luftfartøjschefen skal endvidere drage omsorg for, at flyvningen bliver til så ringe ulempe for
omgivelserne som muligt, samt overholde evt. støj procedurer og generelt minimere støjbelastningen,
især ved overflyvning af bebyggede områder, rekreative områder samt følsomme naturområder."

"KDA har anbefalet og støttet Trafikstyrelsen i denne sag om den rimelige lempelse, som nu sikrer regler
på området, som i stor grad følger den gængse praksis i mange andre europæiske lande. Det er derfor
glædeligt, at beslutningen nu er truffet endeligt af Trafikstyrelsen og kommer KDA's medlemmer til gode.
Vi vil i den forbindelse sige tak til Trafikstyrelsen for en god dialog med KDA og organisationerne og
håber det gode samarbejde også fortsætter på flere andre områder" slutter formand Helge Hald.

шаблоны joomla 2.5