Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby - Sekretariat: (+45) 43262365 - Regnskabsadministration Klubadministration

Udskriv

ANGÅENDE KONTINGENTOPKRÆVNING 2013

Fra årsskiftet ændres betalingen til DHPU fra at hedde betaling for ratingkort, til at hedde hvad det i virkeligheden er, nemlig kontingentbetaling. Kontingentet til DHPU udgør uændret kr. 450,- per stammedlem per år.

 

For at være i stand til at sende klubberne de korrekte opkrævninger, så bør alle klubber gennemgå deres medlemslister og tilsikre, at det kun er reelle stammedlemmer der står på DHPU’s medlemsliste. Med reelle stammedlemmer forstås:

-aktive stammedlemmer, der ønsker at kunne få udstedt ratingkort via klubben og DHPU

-elever, som skal have udstedt pilot-ID via klubben og DHPU

-ikke aktive medlemmer, som ønsker at være medlem i DHPU og dermed få informationer, nyheder og invitationer til arrangementer etc. fra DHPU

                    

Det er klubbernes administratorer, der står for ajourføringen af stammedlemmer på medlemslisten.

Ca. den 21. december fremsendes opkrævning til alle klubber, på kontingent for de stammedlemmer der står i systemet. Opkrævningen skal betales senest den 4. januar 2013 – altså 14 dage efter.

Når klubben har betalt for stammedlemmerne kan der udstedes ratingkort til stammedlemmerne på normal vis. Til gengæld vil der ikke efterfølgende komme en opkrævning på de fornyede ratingkort for 2013. Ratingkort for året er indbefattet i de ydelser DHPU leverer til kontingentbetalende medlemmer. Dog betales der kr. 150,- for yderligere udstedelser, udover fornyelsen (eksempelvis bortkomst eller opgradering). Men altså ikke for den årlige fornyelse, som alle medlemmer lovpligtigt skal have, for at flyve lovligt.

Har klubben ikke betalt medlemmernes kontingent til DHPU udstedes der ikke ratingkort.

 

FORSIKRING

 

Som de fleste vel allerede er klar over, så er det et lovkrav, at man udover gyldigt ratingkort også har en gyldig ansvarsforsikring for at måtte flyve hang- eller paraglider i Danmark. Dette fremgår af SafePro-håndbogen på side 97, gruppe 327:  ”Flyvebeviser udstedt af DHPU er kun gyldige med gyldigt medlemskab i DHPU og med tilknyttet ansvarsforsikring. Enten gennem DHPU’s fælles forsikringsordning eller individuelt tegnet.”

Ansvarsforsikringen koster kr. 600,- for 2013. Forsikringen skal være betalt inden ratingkort fremsendes til klubben. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for indbetaling af forsikringen. Retningslinjerne og hvordan man betaler for forsikringen fremgår af hjemmesiden under Forsikring. Såfremt man har en egen forsikring skal dette oplyses med policenummer etc.

 

Vi håber naturligvis på klubbernes og medlemmernes forståelse for disse nødvendige ændringer, som skal tilsikre at medlemmer ikke kommer i klemme rent juridisk ved f.eks. at flyve uden en gyldig rating eller forsikring.

 

KLUBMEDLEMSTAL OG INDBERETNING TIL DIF

 

Det er stadig i DHPU´s og medlemmernes interesse at bevare så stort et antal klubmedlemmer som muligt. De statslige støttemidler vi modtager, forvaltet af DIF, fordeles efter en fordelingsnøgle, hvori medlemsantal er en udslagsgivende parameter. Vi skal derfor indtrængende anmode klubberne om at indberette deres samlede medlemstal, altså samtlige klubkontingentbetalende medlemmer, til DIF, efter DIF´s nye indberetnings system:

www.medlemstal.dk

 

Hvis en klub hidtil har haft sin interne klubmedlemsregistrering udelukkende på DHPU´s admin-system, bør den ved første lejlighed trække en kopi ud, da admin-systemet nu fremover vil blive tilpasset og ajourført til kun at indeholde DHPU medlemmer.

 

Spørgsmål til det ovenstående kan besvares i sekretariatet på telefon 46 14 15 01.

 

Hermed ønsker vi alle medlemmer en rigtig God Jul og et Godt Nytår.

 

Bestyrelsen

DHPU

Udskriv

Ny hjemmeside

DHPU har skabt et nyt, interaktivt hjem på nettet. Vores håb er at vore mange venner og medlemmer vil tage godt imod dette nye tilbud, og deltage aktivt i debatten her inde.

Så snart du har oprettet dig som bruger (og ja, det kræver et medlemsnummer til DHPU) kan du begynde at være med!

 

Udskriv

Lempelse af luftrumsregler i Danmark

Roskilde 3. november 2012

Trafikstyrelsen
lemper forbud mod
overflyvning af
bebyggede områder

Trafikstyrelsen har netop udsendt AIC B 37/12, som lemper
reglerne for overflyvning af bebyggede områder med
ultralette fly samt dragefly og gyrokoptere.

Dette under visse betingelse, som fremgår i detaljer af AIC’en.

AIC’en kan læses her:
”AIC B 37/12. Generel dispensation fra forbud mod overflyvning af tæt bebyggede
områder med visse luftfartøjer.

Trafikstyrelsen har besluttet at lempe forbuddet mod overflyvning af tæt bebyggede
områder med:

1. UL-luftfartøjer som er reguleret under BL 9-6 om ultralette flyvemaskiner
2. UL-Gyroplaner som er reguleret under BL 9-12 bestemmelser om ultralette gyroplaner
3. Dragefly og glideskærme som er reguleret under BL 9-5 bestemmelser om dragefly og glideskærme.
4. Luftfartøjer med en godkendt maksimal startvægt som ikke overstiger 1500 kg og jf.
BL 1-12 pkt. 5.4.2.1. litra c. og pkt. 6.3.2.2 litra c

således at flyvning med disse luftfartøjer kan ske efter bestemmelserne om lufttrafikregler BL 7-1
pkt. 5.5. omhandlende minimumsflyvehøjder.
Lempelsen omfatter Annex II luftfartøjer som skal være i besiddelse af gyldig national flyvetilladelse,
støjcertifikat og med en godkendt startvægt som ikke overstiger 1500 kg.
Denne lempelse er ikke gældende for luftfartøjer hvor flyvningens formål er:
- Eksperimentale test med fly (inklusive luftfartøjer hvor motorer som i test øjemed er installeret på
luftfartøjet) og udstyr der medføres eller er installeret på eller i luftfartøjet.
- Prøveflyvning i forbindelse med udstedelse af en godkendelse eller en flyvetilladelse.

Det skal dog altid tilsikres at flyvning over tæt bebygget områder, sommerhusområder, beboede
campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, skal ske i en flyvehøjde
af mindst 300 meter (1000 ft) over den højeste hindring indenfor en radius af 600 meter fra luftfartøjet,
således at luftfartøjet i tilfælde af en nødsituation er i en tilstrækkelig glidehøjde der muliggør landing
udenfor nævnte områder.

NOTE: Luftfartøjschefen skal endvidere drage omsorg for, at flyvningen bliver til så ringe ulempe for
omgivelserne som muligt, samt overholde evt. støj procedurer og generelt minimere støjbelastningen,
især ved overflyvning af bebyggede områder, rekreative områder samt følsomme naturområder."

"KDA har anbefalet og støttet Trafikstyrelsen i denne sag om den rimelige lempelse, som nu sikrer regler
på området, som i stor grad følger den gængse praksis i mange andre europæiske lande. Det er derfor
glædeligt, at beslutningen nu er truffet endeligt af Trafikstyrelsen og kommer KDA's medlemmer til gode.
Vi vil i den forbindelse sige tak til Trafikstyrelsen for en god dialog med KDA og organisationerne og
håber det gode samarbejde også fortsætter på flere andre områder" slutter formand Helge Hald.

шаблоны joomla 2.5